Search
Close this search box.

Corporate Governance

/
Corporate Governance

Corporate Governance

To provide a management mechanism for efficiency and sustainable growth. Which leads to maximum benefit to all involved parties. T.Man has prepared a policy regarding structure to cover roles, duties and responsibilities.

Corporate Governance Policy

Good Corporate Governance

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

นโยบายการแจ้งเบาะแส รับข้อร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิด

นโยบายการบริหารความเสี่ยง

นโยบายการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน และการจัดการข้อมูลที่มีผลต่อราคาหลักทรัพย์

นโยบายการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

หลักจรรยาบรรณ

นโยบายองค์กร

“ให้ความสำคัญต่อระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้"

ซึ่งจะทำให้เกิด ความเชื่อมั่นกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การดำเนินงานอย่างมีจรรยาบรรณและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง