Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ร่วมสร้างรายได้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าผ่านน่านแซนด์บอกซ์

/
คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ร่วมสร้างรายได้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าผ่านน่านแซนด์บอกซ์

คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ร่วมสร้างรายได้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าผ่านน่านแซนด์บอกซ์

คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ พร้อม คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ,คุณอรพรรณ ฐานะโชติพันธ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกำกับสายงานปฏิบัติการ การเงิน การบัญชี และ คุณตรัส อบสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติการ เข้าพบ คุณบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกิตติคุณ ธนาคารกสิกรไทย เพื่อรับฟังบรรยายเรื่องน่าน แซนด์บอกซ์ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างรายได้ให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้ อันจะนำมาสู่การฟื้นคืนป่าต้นน้ำอันมีค่าของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยอย่างยั่งยืน

น่าน แซนด์บอกซ์ เป็นโครงการริเริ่มโดยธนาคารกสิกรไทย มุ่งหวังสร้างกลไกใหม่ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างยั่งยืน โดยเปิดพื้นที่ให้นักธุรกิจ นักลงทุน องค์กร และประชาชน ร่วมสร้างนวัตกรรม ธุรกิจ และบริการใหม่ ๆ บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าให้กับสังคม โดยเฉพาะการส่งเสริมให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

คุณคำนวณ คงศุภลักษณ์ ร่วมสร้างรายได้ผ่านน่าน แซนด์บอกซ์

#ทีแมน #ทีแมนฟาร์มา #tman #tmanpharma #ฐานะโชติพันธ์ #คงศุภลักษณ์

อัลบั้มรูปภาพ