Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

/
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ของเรา

มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

พันธกิจของเรา

มุ่งพัฒนาศักยภาพฝ่ายวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านองค์ความรู้และทรัพยากร รวมไปถึงการผนวกความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจและนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญจากสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสุขภาพที่มีคุณค่าให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และสามารถตอบสนองต่อทิศทางแนวโน้มสุขภาพของโลกได้อย่างทันท่วงที สู่การเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างแท้จริง

ปรับปรุง พัฒนา และลงทุนในเทคโนโลยีการผลิตเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ และเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานทุกฝ่ายให้เทียบเท่ามาตรฐานที่รับรองในระดับสากล และมุ่งมั่นที่จะยกระดับให้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความคาดหวังของผู้บริโภคที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ ได้คุณภาพสูงสุด เพียงพอต่อความต้องการของตลาด และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้บริโภคสูงสุด

นำความร่วมมืออันเข้มแข็งระหว่างองค์กรกับพันธมิตรทุกภาคส่วน มายกระดับกระบวนการส่งมอบผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางสุขภาพที่ดีและมีคุณภาพไปสู่ผู้บริโภค ทั้งการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย การสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในทุกช่องทาง เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายสินค้าให้ครอบคลุมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประสบการณ์ที่ดี รวมถึงได้รับความพึงพอใจสูงสุดจากสินค้าและการบริการขององค์กรอย่างทั่วถึง

กำหนดนโยบายการบริหารงานให้ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานทั้งระบบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของพันธมิตรและผู้เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักบรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ซื่อสัตย์ โปร่งใส ยุติธรรม น่าเชื่อถือ และตรวจสอบได้ เพื่อให้เกิดระบบการทำงานที่เกื้อกูลกันและกัน อันจะทำให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์สูงสุดร่วมกัน อีกทั้งยังส่งผลให้เครือข่ายองค์กรเกิดความเข้มแข็ง พร้อมรับมือกับทุกความเปลี่ยนแปลง ดำเนินธุรกิจต่อไปในอนาคตได้อย่างราบรื่น และเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

ดำเนินธุรกิจโดยตระหนักรู้ถึงคุณค่าของทรัพยากร คำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการที่จะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และพร้อมที่จะสนับสนุนการแก้ปัญหาในสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อเป้าหมายการส่งมอบสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีมีคุณภาพให้กับคนรุ่นถัดไป

“เราจะผลิต และสรรสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ”

เพื่อให้คนไทยได้เข้าถึงยาที่ดีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย