Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ไฮดรอก-25 เม็ดรีสีฟ้า
Hydroxyzine HCl 25 mg
ไฮดรอก-25 เม็ดรีสีฟ้า
ส่วนประกอบ
Hydroxyzine HCl 25 mg
ขนาดบรรจุ

1000’s (GTH0179APA), 1x50x10’s (GTH0179GEA)

ข้อบ่งใช้

บรรเทาอาการแพ้ หรืออาการคันของผิวหนัง และใช้เป็นยาสงบประสาทอย่างอ่อนๆ