Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
แอนตา-แอล
Disulfiram 500 mg
แอนตา-แอล
ส่วนประกอบ
Disulfiram 500 mg
ขนาดบรรจุ

1x25x4’s (GTA0773FKA)

ข้อบ่งใช้

ยารักษาผู้มีภาวะติดแอลกอฮอล์ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความตั้งใจและต้องการเลิกดื่มสุรา