Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
มิวซารัล ออรัลเบส
Triamcinolone Acetonide 0.1% w/w
มิวซารัล ออรัลเบส
ส่วนประกอบ
Triamcinolone Acetonide 0.1% w/w
ขนาดบรรจุ

1x25x1 g (GTM0016FGA) },1x12x5 g (GTM0016DTA)

ข้อบ่งใช้

ยาทาแผลในช่องปากเพื่อรักษาและบรรเทาอาการอักเสบภายในช่องปาก