Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
ซี.วี.เอส.-10
Propranolol HCl 10 mg
ซี.วี.เอส.-10
ส่วนประกอบ
Propranolol HCl 10 mg
ขนาดบรรจุ

1000’s (GTC0954APA) , 1x100x10’s (GTC0954CYA)

ข้อบ่งใช้

ยาลดความดันโลหิตสูงและรักษาภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ