Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

ทีแมน ได้ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดและผลักดันผลิตภัณฑ์

/
ทีแมน ได้ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดและผลักดันผลิตภัณฑ์

ทีแมน ได้ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดและผลักดันผลิตภัณฑ์

ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) และทีมงาน บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัดได้ปรึกษาโครงการวิจัยเพื่อต่อยอดและผลักดันผลิตภัณฑ์

คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด(มหาชน) และทีมงาน บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ในเครือที.แมน ฟาร์มาซูติคอล ได้ปรึกษา #โครงการวิจัยเพื่อต่อยอดและผลักดันผลิตภัณฑ์ให้สามารถจัดจำหน่ายสู่เชิงพาณิชย์ ได้อย่างมีประสิทธิผล ร่วมกับ #คณะกรรมการและทีมงานอุทยานวิทยาศาสตร์ พร้อมผศ.ดร. ศิระประภา มหานิล อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และดร.ชลิดา ธนินกุลภรณ์ หัวหน้าส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม จาก #มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงพร้อมทั้งเยี่ยมชมบรรยากาศห้องวิเคราะห์ปฏิบัติการภายในโรงงานที.แมน ฟาร์มา

ทางบริษัทฯ รู้สึกยินดีและขอขอบพระคุณคณะกรรมการ อาจารย์และทีมงานทุกท่าน ที่ได้ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโครงการวิจัย พร้อมรู้สึกเป็นเกียรติที่คณะกรรมการ อาจารย์และทีมงานมาเยี่ยมเยือนทางบริษัทฯ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเสมอมา

#ทีแมน #ทีแมนฟาร์มาซูติคอล #tman #tmanpharmaceutical #ฐานะโชติพันธ์

อัลบั้มรูปภาพ