Search
Close this search box.
Search
Close this search box.
บริษัท ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด มหาชน

เกี่ยวกับ T.MAN

บมจ. ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล

มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

จากปณิธานเริ่มต้นที่เล็งเห็นว่า นวัตกรรมสุขภาพ คือหัวใจสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งหวังให้คนไทยได้เข้าถึงยาคุณภาพดี ประสิทธิภาพสูงและปลอดภัย การผลิตยาและนวัตกรรมสุขภาพได้เองภายในประเทศ จะช่วยทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ และสร้างเสถียรภาพความมั่นคงยั่งยืนที่แท้จริงของสุขภาพคนไทย ตลอดระยะเวลา 50 ปี บมจ. ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนและไม่เคยหยุดที่จะสรรสร้างนวัตกรรมสุขภาพอย่างต่อเนื่องจวบจนปัจจุบัน เราคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัย การผลิตควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แบ่งเป็น กลุ่มยาแผนปัจจุบัน กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร กลุ่มผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง และกลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอื่นๆ

" ร่วมสรรสร้างนวัตกรรมสุขภาพไปด้วยกัน "

บมจ. ที.แมน ฟาร์มาชูติคอล มุ่งเน้นการลงทุนทั้งด้านการวิจัยและพัฒนา เพื่อสรรสร้างเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพให้มีความหลากหลาย ครอบคลุมทั้งการรักษาและป้องกันโรคที่เหมาะสำหรับ ทุกช่วงวัย ตลอดจนพัฒนามาตรฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้มีมาตรฐานระดับสากล มีความพร้อมสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพทั้งรูปแบบเม็ด แคปซูล แคปซูลนิ่ม ไซรัป ครีม โลชั่น โชลูชั่น เจล และเจลลี่ เพื่อตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและความต้องการของผู้บริโภค และก้าวต่อไปสู่องค์กรแห่งนวัตกรรมสุขภาพ ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน พร้อมศักยภาพในการขยายช่องทางการจัดจำหน่ายและระบบโลจิสติกส์เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภคครอบคลุมทั้งในและต่างประเทศ 

“คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย”

คือหัวใจสำคัญที่เรายึดถือมาโดยตลอด ที.แมน ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตระดับสากล ที่จะสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้สุขภาพคนไทย