Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

/
สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
คุณประพล ฐานะโชติพันธ์ เจ้าหน้าที่บริหารบริษัท ทีแมน

สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

     จากเป้าหมายวิสัยทัศน์ของ ที.แมน ที่มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที.แมน ยังดำเนินการธุรกิจด้วยความเชื่อมั่นในคุณภาพ และมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด ซึ่งรวมถึงความรับผิดชอบที่พึงมีต่อสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย

เราตั้งเป้าหมายไว้เราอยากเป็นบริษัทชั้นแนวหน้าของไทยด้าน Healthcare มุ่งมั่นขับเคลื่อนนวัตกรรมสุขภาพ ขยายธุรกิจ เพิ่มกำลังการผลิตให้เพียงต่อความต้องการของลูกค้าที่สอดคล้องกับเทรนด์สุขภาพในอนาคต เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน

ประพล ฐานะโชติพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร