Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล

/
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล

นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล

Environmental, Social and Governance

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน)

1. วัตถุประสงค์

บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจอยู่ภายใต้กรอบของธรรมาภิบาลที่ดี มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยมีความตระหนักถึงกับการสร้างสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ บริษัทตั้งมั่นที่จะดำรงตนให้เป็นบริษัทที่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม (Good Corporate Citizen) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และสามารถบริหารกิจการให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในสังคมบนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มในการดําเนินงานและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด อย่างเป็นระบบและยั่งยืน

2. การประกอบกิจการด้วยความเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยได้กำหนดแนวทางในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่สัญญา ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ทั้งยังส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม หลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญารวมถึงการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1.การกำกับดูแลกิจการ

บริษัทและบริษัทย่อยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง ด้วยความสุจริต เป็นธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยจะคำนึงถึงผลประโยชน์และผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงมีการแบ่งปันผลประโยชน์อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

2.ความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจภายใต้หลักพื้นฐานทางจริยธรรม เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาเป็นแนวทาง เพื่อรักษาดุลยภาพของการดำเนินงานทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม อันจะนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจที่ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

3.การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกประเทศที่บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจ รวมถึงการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เป็นสากล โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตน และกำกับดูแลบริษัทและบริษัทย่อยให้ดำเนินธุรกิจอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4.การกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัทและบริษัทย่อยไม่สนับสนุนการดำเนินการที่มีลักษณะเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตน และกำกับดูแลบริษัทและบริษัทย่อยให้ดำเนินธุรกิจอยู่ในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และต้องไม่มีส่วนรู้เห็น ช่วยเหลือ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดหรือฝ่าฝืนกฎหมาย กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา

5.การส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับในองค์กรใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสมและเพียงพอ และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมถึงสื่อสาร ให้ความรู้ สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกแก่พนักงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ในการบริหารการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทและบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ จึงได้มีการกำหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านปัญหาทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทและบริษัทย่อยให้ชัดเจน โดยหลักการที่สำคัญให้เป็นไปตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ทั้งนี้หากมีการฝ่าฝืนนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทจะพิจารณาโทษทางวินัยตามระเบียบที่บริษัทกำหนดและดำเนินการตามกฎหมาย

4. การเคารพสิทธิมนุษยชน

บริษัทและบริษัทย่อยมีสนับสนุนและเคารพการปกป้องสิทธิมนุษยชน โดยการปฏิบัติต่อผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ชุมชน และสังคมรอบข้างด้วยความเคารพในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ คำนึงถึงความเสมอภาคและเสรีภาพที่เท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน และไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ภาษา สีผิว เพศ อายุ การศึกษา สภาวะทางร่างกาย หรือสถานะทางสังคม รวมถึงจัดให้มีการดูแลไม่ให้ธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การบังคับใช้แรงงาน (Forced Labor) การใช้แรงงานเด็ก (Child Labor) และการคุกคามทางเพศ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยได้ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวังการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และช่องทางในการร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับความเสียหายจากการถูกละเมิดสิทธิอันเกิดจากการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และดำเนินการเยียวยาตามสมควร

5. การปฏิบัติต่อพนักงานอย่างเป็นธรรม

บริษัทและบริษัทย่อยตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและปฏิบัติต่อพนักงาน
อย่างเป็นธรรม อันเป็นปัจจัยที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าของกิจการและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทและบริษัทย่อยในอนาคต บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญกับการเคารพสิทธิของพนักงานตามหลักสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน โดยจัดให้มีกระบวนการจ้างงาน และเงื่อนไขการจ้างงานที่เป็นธรรม รวมถึงการจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมเหมาะสมตามศักยภาพของพนักงาน และการพิจารณาผลงานความดีความชอบภายใต้กระบวนการประเมินผลการทำงานที่เป็นธรรม เพื่อสร้างความมั่นคงและส่งเสริมโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ รวมทั้งให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน และจัดให้มีสวัสดิการด้านต่าง ๆ สำหรับพนักงาน ทั้งตามที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสังคม และนอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุสำหรับพนักงาน ตลอดจนเงินช่วยเหลือประเภทต่าง ๆ เช่น เงินค่าพิธีฌาปนกิจ เป็นต้น

บริษัทและบริษัทย่อยส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ โดยจัดให้มีการฝึกอบรม สัมมนาวิชาการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถศักยภาพของบุคลากร รวมถึงปลูกฝังทัศนคติที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีมแก่บุคลากร และสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่มีความสุขและยอมรับซึ่งกันและกัน และมีการปฏิบัติต่อพนักงานทุกระดับโดยไม่มีการเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน รวมถึงดำเนินการให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย และมีสุขอนามัยในสถานที่ทำงานที่ดีโดยจัดให้มีมาตรการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเสริมสร้างให้พนักงานมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้พนักงานสามารถแสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือการกระทำที่ไม่ถูกต้องในบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงให้การคุ้มครองพนักงานที่รายงานเรื่องดังกล่าว และคำนึงถึงความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยมีนโยบายการแจ้งเบาะแส รับข้อร้องเรียนการทุจริตและการกระทำผิดเป็นการเฉพาะ

6. ความรับผิดชอบต่อลูกค้าและผู้บริโภค

บริษัทและบริษัทย่อยจะปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปิดเผยข้อมูลของลูกค้าที่ตนได้ล่วงรู้มาเนื่องจากการดำเนินธุรกิจอันเป็นข้อมูลที่ตามปกติวิสัยจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผย และไม่นำข้อมูลดังกล่าวมาใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองและผู้เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูลก่อน บริษัทและบริษัทย่อยมุ่งมั่นในการสร้างความพึงพอใจ และความมั่นใจให้กับลูกค้า ภายใต้ความปลอดภัยและเทคโนโลยีที่เหมาะสม รวมทั้งรักษาคุณภาพที่ได้มาตรฐานสากลและยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ รวมถึงดำเนินการให้ลูกค้าได้รับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทที่ถูกต้อง ไม่บิดเบือน คลุมเครือ หรือโฆษณาเกินจริง โดยบริษัทมีทีมงานที่รับผิดชอบเรื่องดังกล่าว ทั้งการร้องเรียน การตรวจสอบ การแก้ไขปัญหา และการติดตามความคืบหน้ากับทีมงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม

7. การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

บริษัทและบริษัทย่อยให้ความสำคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น โครงการประหยัดพลังงานในกระบวนการผลิต เป็นต้น และตระหนักถึงความปลอดภัยของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ประกอบธุรกิจโดยมีระบบการดำเนินงานที่มีมาตรฐานและมีการควบคุมที่ดี ส่งเสริมการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน ทั้งยังปลูกฝังจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อ สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นในบริษัทและบริษัทย่อย และพนักงานทุกระดับอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่มีส่วนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

8. การร่วมพัฒนาชุมชนหรือสังคม

บริษัทและบริษัทย่อยมีนโยบายที่จะดำเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม และยึดมั่นการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี และปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยส่งเสริมการสร้างความรู้สู่ชุมชน
สร้างงาน และกระจายรายได้ ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อการพัฒนาสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมและปลูกจิตสำนึกด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีการพัฒนาด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

นอกจากนี้ บริษัทและบริษัทย่อยยังเปิดโอกาสให้ชุมชน สังคม หรือผู้มีส่วนได้เสียที่ได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริงสามารถสื่อสาร เสนอแนะ หรือร้องทุกข์ผ่านช่องทางที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

9. การมีนวัตกรรมและเผยแพร่นวัตกรรมซึ่งได้จากการดำเนินงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

บริษัทและบริษัทย่อยจะสนับสนุนให้มีนวัตกรรมทั้งในระดับกระบวนการทำงานในองค์กร และในระดับความร่วมมือระหว่างองค์กรซึ่งหมายถึงการทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ ๆ และยังอาจหมายถึงการเปลี่ยนแปลงแนวความคิด การผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าและทำในสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้ผลิตผลเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสีย

การเผยแพร่นวัตกรรมถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการสื่อสารและเผยแพร่ให้กับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลข่าวสารของบริษัทและบริษัทย่อย เข้าถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทและบริษัทย่อยได้อย่างทั่วถึง

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2566 เป็นต้นไป