Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

การวิจัยและพัฒนา

/
การวิจัยและพัฒนา

การวิจัยและพัฒนา

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 50 ปี บมจ. ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล มุ่งมั่นทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งสรรสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมทางสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคน

กลุ่มธุรกิจ บมจ. ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล มีความตั้งใจในการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาภายในองค์กรเพื่อพัฒนาเวชภัณฑ์ยา และผลิตภัณฑ์ทางสุขภาพใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิมให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า กลไกในการสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพนั้น มาจากงานวิจัยและพัฒนาที่ดีมีประสิทธิภาพ

ทางบริษัทจึงได้มีการลงทุนในหน่วยงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ก่อเกิดเป็นบริษัทในเครือภายใต้ชื่อ บริษัท โนว่า เฮลธ์ จำกัด ซึ่งดูแลในส่วนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพร่วมกับหน่วยงานภายนอก

โนว่า เฮลธ์ ได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมสุขภาพใหม่ๆ และคิดค้นตำรับยาให้มีความหลากหลายตอบโจทย์กับคนทั่วโลก


จากองค์ประกอบ โครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรภายในของบริษัทผนวกความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจากภายนอกคณาจารย์และนักวิจัยผู้เชี่ยวชาญจากคณะวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ชั้นนำ เพื่อสรรสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพจากฝีมือของคนไทยและเร่งการสนับสนุนให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล

บมจ. ทีแมน ฟาร์มาซูติคอล ไม่เคยหยุดที่จะพัฒนานวัตกรรมสุขภาพ ด้วยความเชื่อที่ว่า “นวัตกรรมคนไทยสร้างได้”
เราหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลก ดังปณิธานที่ได้ตั้งใจไว้